Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra,,mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével Pl. nyári táborok, diákotthonok, szociális intézmények, gyermekotthonok,
gyermek rehabilitációs intézmények
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3410
FEOR megnevezése: Oktatási asszisztens
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
FEOR száma: 2312
FEOR megnevezése: Családsegítő
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjával gondozási támogatási céllal.
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni
– gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni
– ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a
megoldásban
– szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb
szociális témákban is
– a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és
ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük
– figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.)
helyzetekben
– differenciált bánásmód alkalmazására
– a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére
– a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
– foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére
– ügyeleti feladatok ellátására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. – –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
4.4. 11467-12 Oktatási tevékenység
4.5. 11468-12 Kapcsolat a családokkal
4.6. 11469-12 Családpedagógiai gondozás
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11467-12 Oktatási tevékenység szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11468-12 Kapcsolat a családokkal szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11469-12 Családpedagógiai gondozás szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz készítése.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja. A tételek az óvodai, iskolai neveléshez, oktatáshoz, azok előkészítéséhez, illetve családgondozáshoz kapcsolódnak.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján pedagógiai, vagy pszichológiai esszé készítése/ kapcsolatfelvétel a családdal/család megismerésének részletes leírása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A korábban elkészített és értékelt záródolgozat védése és prezentálása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli tételsorként megjelölt témák közül szabadon választhat. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, beépítve szakmai gyakorlatának tapasztalatait. A dolgozat terjedelme: min. 20., max. 40 oldal. A képzést szervező intézmény szakértői (tanárai, előadói) a záródolgozatokat írásban értékelik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre
kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a IV.
Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Általános jellegű iskolai tanterem, óvodai foglalkoztató terem szertárak, könyvtár, foglalkoztató, étkező, tornaterem, öltöző, mosdó, wc, közlekedő, és ezek berendezései
6.3. Általános iskolai tantárgyak, óvodai foglalkozás, szemléltető eszközei, taneszközei
6.4. Egyéni fejlesztő eszközök
6.5. Alapvető sportszerek, játékszerek, társasjátékok
6.6. Alapvető kézműves technikák eszközei
6.7. Alapvető oktatástechnikai eszközök
6.8. Alapvető rajz és dekorációs eszközök, anyagok
6.9. Az iskolai adminisztrációs feladatok kellékei
6.10. Számítógépterem – megfelelő bútorokkal és informatikai eszközökkel ellátva (internet, projektor, vetítővászon, stb.)
6.11. Az iskola, óvoda működésére vonatkozó jogszabályok internetes elérhetősége
6.12. Elsősegélynyújtó felszerelés
6.13. Általános jellegű, gyakran használt gyógyászati segédeszközök
7. EGYEBEK

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra,,mely megszervezhető a képzési
sajátosságok figyelembevételével Pl. nyári táborok, diákotthonok, szociális intézmények, gyermekotthonok,
gyermek rehabilitációs intézmények
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3410
FEOR megnevezése: Oktatási asszisztens
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
FEOR száma: 2312
FEOR megnevezése: Családsegítő
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjával gondozási támogatási céllal.
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni
– gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni
– ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a
megoldásban
– szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb
szociális témákban is
– a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és
ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük
– figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.)
helyzetekben
– differenciált bánásmód alkalmazására
– a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére
– a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
– foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére
– ügyeleti feladatok ellátására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. – –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
4.4. 11467-12 Oktatási tevékenység
4.5. 11468-12 Kapcsolat a családokkal
4.6. 11469-12 Családpedagógiai gondozás
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11467-12 Oktatási tevékenység szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11468-12 Kapcsolat a családokkal szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11469-12 Családpedagógiai gondozás szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz készítése.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja. A tételek az óvodai, iskolai neveléshez, oktatáshoz, azok előkészítéséhez, illetve családgondozáshoz kapcsolódnak.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján pedagógiai, vagy pszichológiai esszé készítése/ kapcsolatfelvétel a családdal/család megismerésének részletes leírása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A korábban elkészített és értékelt záródolgozat védése és prezentálása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli tételsorként megjelölt témák közül szabadon választhat. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, beépítve szakmai gyakorlatának tapasztalatait. A dolgozat terjedelme: min. 20., max. 40 oldal. A képzést szervező intézmény szakértői (tanárai, előadói) a záródolgozatokat írásban értékelik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre
kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a IV.
Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Általános jellegű iskolai tanterem, óvodai foglalkoztató terem szertárak, könyvtár, foglalkoztató, étkező, tornaterem, öltöző, mosdó, wc, közlekedő, és ezek berendezései
6.3. Általános iskolai tantárgyak, óvodai foglalkozás, szemléltető eszközei, taneszközei
6.4. Egyéni fejlesztő eszközök
6.5. Alapvető sportszerek, játékszerek, társasjátékok
6.6. Alapvető kézműves technikák eszközei
6.7. Alapvető oktatástechnikai eszközök
6.8. Alapvető rajz és dekorációs eszközök, anyagok
6.9. Az iskolai adminisztrációs feladatok kellékei
6.10. Számítógépterem – megfelelő bútorokkal és informatikai eszközökkel ellátva (internet, projektor, vetítővászon, stb.)
6.11. Az iskola, óvoda működésére vonatkozó jogszabályok internetes elérhetősége
6.12. Elsősegélynyújtó felszerelés
6.13. Általános jellegű, gyakran használt gyógyászati segédeszközök
7. EGYEBEK

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.