Kerti járdakövező tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kerti járdakövező
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kerti járdakövező
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00088-15-09 0 07 1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-06-12
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ: nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A kerti járdakövező az alábbi feladatokat látja el a kerti járdakövezéssel összefüggésben: – előkészítő munkák végzése segítséggel – felhasznált alapanyagok beazonosítása, szakszerű tárolása, kezelése – kitűzési feladatok ellátása segítséggel – kerti járdaburkolat lerakása – építőipari kisgépek kezelése szakmai irányítás mellett – munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartása.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Ipari és építőipari foglalkozások
FEOR száma: 7534
Foglalkozás megnevezése: Burkoló
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Kerti járdakövező
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma minimum: 180
A képzés óraszáma maximum: 360
Elméleti képzés idő aránya (%): 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%: 67
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a helyszínrajzon, az útterveken alkalmazott rajzi jelölések jelentését, a méretarány fogalmát, a vertikális és horizontális mérés lehetőségeit, eszközeit Helyszíni ellenőrző méréseket végez az egyedi kerti járdakövezés megkezdése előtt. Igyekszik a tőle telhető legpontosabban végezni munkáját. Felügyelet mellett, segítséggel végzi a munkáját. Rendelkezik a szükséges ismeretekkel az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben az anyagbeszerzés témaköréből Figyelemmel kíséri az egyedi kerti járdakövezés során használt építőanyagok fogyását, időben jelez az utánpótlás miatt mennyiségérzékének és becslési képességének birtokában Szem előtt tartja az anyagutánpótlás időszükségletét. Kezdeményező magatartást tanúsít felettese felé. Rendelkezik az egyedi kerti járdakövezéshez szükséges kitűzési ismeretekkel Egyszerű kitűzést végez mérő- és kitűzőeszközök használatával fektetési terv alapján egyedi kerti út készítéséhez Törekszik a minél pontosabb munkavégzésre Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt tűzi ki a útburkolat helyét Rendelkezik az egyedi kerti utak földmunkáinak és útalap készítésének technológiai ismereteivel Kialakítja a burkolatalap geometriáját (útalaphoz földet emel ki, tükröt készít, elterít, kiegyenlít) egyedi kerti úthoz Igyekszik minél pontosabban megadni az útburkolat lejtését, vastagságát. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat alakítja ki a burkolatalap geometriáját Rendelkezik az egyedi kerti utak szegélyezésével összefüggő technológiai ismeretekkel Burkolatszegélyt rak egyedi kerti úthoz Törekszik a burkolatszegély minél precízebb kialakítására, tudva az útburkolat milyensége nagyban függ annak megfelelőségétől Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat épít burkolatszegélyt Rendelkezik az egyedi kerti utak készítésének technológiai ismereteivel Előregyártott/helyben készített betonkőből/lépőkőből rak egyedi kerti útburkolatot A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva rakja az útburkolatot Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat rakja a térkövet Rendelkezik az egyedi kerti utak betonozásával összefüggő technológiai ismeretekkel Egyedi kerti úthoz szükséges betont kever kézzel A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva betonoz kézzel Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat betonoz Rendelkezik az egyedi kerti utak betonozásával összefüggő technológiai ismeretekkel Egyedi kerti úthoz kézzel kevert betont a bedolgozás helyén bedolgoz (tömörít és utókezel) A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva tömöríti és utókezeli a betont Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat tömöríti és utókezeli a betont Rendelkezik az egyedi kerti utak javításának technológiai ismereteivel Felismeri és javítja az egyedi kerti útburkolatok hibáit A tőle telhető legnagyobb gondossággal emel ki és pótol elemeket az útburkolatban Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat javít útburkolati hibákat Rendelkezik az egyedi kerti útépítéshez kapcsolódó anyagismereti tudással Képes az egyedi kerti járdakövezésnél felhasznált anyagok, az építőanyagfajták jellemzőinek, megjelenési formáinak (ömlesztett, zsákolt, darabáru stb.) megkülönböztetésére Érdeklődően és kíváncsian követi nyomon a piacon megjelenő új építőanyagokat, alapanyagokat Biztonsággal különbözteti meg az építőanyagokat Ismeri az egyedi kerti útépítéshez kapcsolódó anyagtárolás és szállítás szabályait Az egyedi kerti járdakövezéshez használt különböző halmazállapotú anyagokat szállítja, tárolja Szem előtt tartva az építőanyagok minőségbiztosítását szállítja és tárolja őket Segítséggel el tudja dönteni adott anyagot
hogyan szállítson, tároljon Ismeri a színek neveit Képes az egyedi kerti járdakövezésnél használt színek megkülönböztetésére Tisztában vele, hogy esztétikai élményt is nyújtó munkájában milyen nagy jelentősége van a színeknek, árnyalatoknak Önállóan, alkotó módon alkalmazza a színeket Ismeri a sík- és térgeometria vonatkozó témaköreit Képes az egyedi kerti
járdakövezés során felmerülő sík- és térbeli alakzatok megkülönböztetésére, felismerésére, megnevezésére Tisztában vele, hogy esztétikai élményt is nyújtó munkájában milyen nagy jelentősége van a formáknak Önállóan, alkotó módon alkalmazza a formákat Ismeri a skiccelésnél alkalmazott ábrázolás szabályait, járatos rajzeszközöket, rajztechnikákat Képes az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben tárgyak lényegi elemeinek kiemelésére, annak rajzos formában történő megjelenítésére Szívesen készít skicceket többféle megoldásról Önállóan skiccel rajzeszközök használatával. Ismeri a magyar ABC-t, tisztában van a magyar nyelv szófordulatainak, jelzős szerkezeteinek jelentésével, tudja a munkájához kapcsolódó terminus technicusokat. Képes az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben kulcsszavak kiemelésére, a megértett információ aláhúzással, kiemeléssel történő megjelenítésére leírt szövegrészből Törekszik a minél pontosabb megértésre szakmai szövegek olvasása/írása közben Segítséggel végzi írott szakmai szövegek értelmezését. Rendelkezik megfelelő szakmai szókinccsel Az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggő egyszerű munkautasítást megért, kérdéseket fogalmaz meg, érthetően közli Törekszik a minél pontosabb megértésre szakmai szövegek hallása/visszaadása közben Önállóan végzi hallott szakmai szövegek értelmezését. Ismeri a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi előírásokat Az egyedi kerti járdakövezés során betartja és betartatja balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat A tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el munkavégzés közben, hogy elkerülje a baleseteket és hogy ne szennyezze munkakörnyezetét. Teljes mértékben felelősséget vállal saját és a munkaterületen tartózkodók testi épségéért és a munkaterület környezetkímélő tisztán tartásáért.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A közkertek, udvarok, átriumok könnyen visszabontható, tetszetős, egyedi megoldásokat alkalmazó, apró elemes útburkolattal történő behálózása egyre elterjedtebb igény országszerte a településeket irányító önkormányzatok és az ott élő polgárok részéről egyaránt. Gazdasági megfontolásokból kifizetődőbb lehet, ha erre a feladatra közfoglalkoztatottakat képeznek ki, de nem a legkevesebb 960 órás Kőműves és hideg burkoló vagy Útépítő szakképesítésekre (melyek tananyaga tartalmazza a
térburkolást) iskolázzák be őket, hanem csak erre a képzésre.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Kerti járdakövező tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Kerti járdakövező tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kerti járdakövező
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kerti járdakövező
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00088-15-09 0 07 1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-06-12
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ: nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A kerti járdakövező az alábbi feladatokat látja el a kerti járdakövezéssel összefüggésben: – előkészítő munkák végzése segítséggel – felhasznált alapanyagok beazonosítása, szakszerű tárolása, kezelése – kitűzési feladatok ellátása segítséggel – kerti járdaburkolat lerakása – építőipari kisgépek kezelése szakmai irányítás mellett – munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartása.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Ipari és építőipari foglalkozások
FEOR száma: 7534
Foglalkozás megnevezése: Burkoló
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Kerti járdakövező
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma minimum: 180
A képzés óraszáma maximum: 360
Elméleti képzés idő aránya (%): 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%: 67
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a helyszínrajzon, az útterveken alkalmazott rajzi jelölések jelentését, a méretarány fogalmát, a vertikális és horizontális mérés lehetőségeit, eszközeit Helyszíni ellenőrző méréseket végez az egyedi kerti járdakövezés megkezdése előtt. Igyekszik a tőle telhető legpontosabban végezni munkáját. Felügyelet mellett, segítséggel végzi a munkáját. Rendelkezik a szükséges ismeretekkel az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben az anyagbeszerzés témaköréből Figyelemmel kíséri az egyedi kerti járdakövezés során használt építőanyagok fogyását, időben jelez az utánpótlás miatt mennyiségérzékének és becslési képességének birtokában Szem előtt tartja az anyagutánpótlás időszükségletét. Kezdeményező magatartást tanúsít felettese felé. Rendelkezik az egyedi kerti járdakövezéshez szükséges kitűzési ismeretekkel Egyszerű kitűzést végez mérő- és kitűzőeszközök használatával fektetési terv alapján egyedi kerti út készítéséhez Törekszik a minél pontosabb munkavégzésre Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt tűzi ki a útburkolat helyét Rendelkezik az egyedi kerti utak földmunkáinak és útalap készítésének technológiai ismereteivel Kialakítja a burkolatalap geometriáját (útalaphoz földet emel ki, tükröt készít, elterít, kiegyenlít) egyedi kerti úthoz Igyekszik minél pontosabban megadni az útburkolat lejtését, vastagságát. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat alakítja ki a burkolatalap geometriáját Rendelkezik az egyedi kerti utak szegélyezésével összefüggő technológiai ismeretekkel Burkolatszegélyt rak egyedi kerti úthoz Törekszik a burkolatszegély minél precízebb kialakítására, tudva az útburkolat milyensége nagyban függ annak megfelelőségétől Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat épít burkolatszegélyt Rendelkezik az egyedi kerti utak készítésének technológiai ismereteivel Előregyártott/helyben készített betonkőből/lépőkőből rak egyedi kerti útburkolatot A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva rakja az útburkolatot Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat rakja a térkövet Rendelkezik az egyedi kerti utak betonozásával összefüggő technológiai ismeretekkel Egyedi kerti úthoz szükséges betont kever kézzel A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva betonoz kézzel Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat betonoz Rendelkezik az egyedi kerti utak betonozásával összefüggő technológiai ismeretekkel Egyedi kerti úthoz kézzel kevert betont a bedolgozás helyén bedolgoz (tömörít és utókezel) A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva tömöríti és utókezeli a betont Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat tömöríti és utókezeli a betont Rendelkezik az egyedi kerti utak javításának technológiai ismereteivel Felismeri és javítja az egyedi kerti útburkolatok hibáit A tőle telhető legnagyobb gondossággal emel ki és pótol elemeket az útburkolatban Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat javít útburkolati hibákat Rendelkezik az egyedi kerti útépítéshez kapcsolódó anyagismereti tudással Képes az egyedi kerti járdakövezésnél felhasznált anyagok, az építőanyagfajták jellemzőinek, megjelenési formáinak (ömlesztett, zsákolt, darabáru stb.) megkülönböztetésére Érdeklődően és kíváncsian követi nyomon a piacon megjelenő új építőanyagokat, alapanyagokat Biztonsággal különbözteti meg az építőanyagokat Ismeri az egyedi kerti útépítéshez kapcsolódó anyagtárolás és szállítás szabályait Az egyedi kerti járdakövezéshez használt különböző halmazállapotú anyagokat szállítja, tárolja Szem előtt tartva az építőanyagok minőségbiztosítását szállítja és tárolja őket Segítséggel el tudja dönteni adott anyagot
hogyan szállítson, tároljon Ismeri a színek neveit Képes az egyedi kerti járdakövezésnél használt színek megkülönböztetésére Tisztában vele, hogy esztétikai élményt is nyújtó munkájában milyen nagy jelentősége van a színeknek, árnyalatoknak Önállóan, alkotó módon alkalmazza a színeket Ismeri a sík- és térgeometria vonatkozó témaköreit Képes az egyedi kerti
járdakövezés során felmerülő sík- és térbeli alakzatok megkülönböztetésére, felismerésére, megnevezésére Tisztában vele, hogy esztétikai élményt is nyújtó munkájában milyen nagy jelentősége van a formáknak Önállóan, alkotó módon alkalmazza a formákat Ismeri a skiccelésnél alkalmazott ábrázolás szabályait, járatos rajzeszközöket, rajztechnikákat Képes az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben tárgyak lényegi elemeinek kiemelésére, annak rajzos formában történő megjelenítésére Szívesen készít skicceket többféle megoldásról Önállóan skiccel rajzeszközök használatával. Ismeri a magyar ABC-t, tisztában van a magyar nyelv szófordulatainak, jelzős szerkezeteinek jelentésével, tudja a munkájához kapcsolódó terminus technicusokat. Képes az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben kulcsszavak kiemelésére, a megértett információ aláhúzással, kiemeléssel történő megjelenítésére leírt szövegrészből Törekszik a minél pontosabb megértésre szakmai szövegek olvasása/írása közben Segítséggel végzi írott szakmai szövegek értelmezését. Rendelkezik megfelelő szakmai szókinccsel Az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggő egyszerű munkautasítást megért, kérdéseket fogalmaz meg, érthetően közli Törekszik a minél pontosabb megértésre szakmai szövegek hallása/visszaadása közben Önállóan végzi hallott szakmai szövegek értelmezését. Ismeri a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi előírásokat Az egyedi kerti járdakövezés során betartja és betartatja balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat A tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el munkavégzés közben, hogy elkerülje a baleseteket és hogy ne szennyezze munkakörnyezetét. Teljes mértékben felelősséget vállal saját és a munkaterületen tartózkodók testi épségéért és a munkaterület környezetkímélő tisztán tartásáért.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A közkertek, udvarok, átriumok könnyen visszabontható, tetszetős, egyedi megoldásokat alkalmazó, apró elemes útburkolattal történő behálózása egyre elterjedtebb igény országszerte a településeket irányító önkormányzatok és az ott élő polgárok részéről egyaránt. Gazdasági megfontolásokból kifizetődőbb lehet, ha erre a feladatra közfoglalkoztatottakat képeznek ki, de nem a legkevesebb 960 órás Kőműves és hideg burkoló vagy Útépítő szakképesítésekre (melyek tananyaga tartalmazza a
térburkolást) iskolázzák be őket, hanem csak erre a képzésre.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Kerti járdakövező tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.