Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Fejő- és tejkezelő gép kezelője
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00013-14-20 0 06 2
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2014-08-14

Jelentkezzen most!

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-01

A tejtermelő telep tartástechnológiai rendszere, üzemeltetési ismeretek
 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-02

Ellés, elletés, borjúnevelési és szaporodásbiológiai ismeretek tejtermelő telepen
SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-03 Fejési és tartástechnológiai gyakorlat

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

20 – Mezőgazdaság

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség

szakmai előképzettséghez nem kötött

Egészségügyi alkalmassági követelmények

szükséges, éspedig:

Zoonózistól való mentesség. Végtagok megléte, funkcióképessége, ujjak épsége, érzékszervek épsége

(visus), önálló gondolkodás, helyzetfelismerés képessége.

Előírt gyakorlati idő

nem szükséges

Egyéb feltételek

szükséges, éspedig: Betöltött 18. életév.

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A szakmai végzettség birtokában a fejő- és tejkezelő gép kezelője képes elvégezni a fejési munka- műveleteket, meghatározni, befolyásolni a nyerstej csíraszámát és szomatikus sejtszámát és megelőzni a tőgygyulladás kialakulását, annak bekövetkezése esetén gyógyítását. A szakmai végzettség megszerzésével az egyén alkalmazni tudja a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát. A végzettség birtokában a felnőtt képes megfelelően használni és tisztántartani a fejőberendezéseket és a tejkezelés további gépeit, az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépeket. A szakmai végzettség megszerzését követően az egyén képes közreműködni a vemhesség során, az elletésnél és az újszülött borjú ellátásánál, a föcstej kifejtésénél és itatásánál. Az egyén a szakmai végzettség megszerzését követően a megfelelő munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával és alkalmazásával képes a gazdasági állatok gondozására, az állattartás épületeinek és gépeinek használata és karbantartására, a fejőgép üzemeltetésére és tisztítási technológiájának végrehajtására.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

 

6121

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő Fejő, Fejőgulyás, Gépi fejő, Tejmester, Tejtermelő

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 50 100
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

A tejtermelő telep tartástechnológiai rendszere, üzemeltetési ismeretek

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 10 20
Elméleti képzés idő aránya (%) 70
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Ismeri a tőgy anatómiai felépítését, tejleadás idegi – hormonális szabályozásának előírásait, folyamatát.

 

 

Szakszerűen végez fejési munka-műveleteket.

Belátja, hogy tevékenységét a szarvasmarha és a tőgy minél magasabb szintű ismeretével tudja megfelelően kezelni.  

 

Önállóan ellátja a fejéshez, tejleadáshoz szükséges teendőket.

 

Ismeri a nyerstej csíraszámát és szomatikus sejtszámát befolyásoló tényezőket.

 

El tudja látni a fejőgumik állapotának ellenőrzését, fertőtlenítését és szükség szerinti cseréjét.

Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az állattartó telepek környezetvédelmi előírásait.  

A takarmányozás fázisait (mérés, összeállítás) önállóan látja el.

 

 

Ismeri a tőgygyulladások kialakulásának okait és jeleit, felosztását, kóroktanát, gyógyítását, és a prevenciós lehetőségeket.

Képes a tőgygyulladások elleni védekezési feladatok elvégzésére, alkalmazza a megelőzés napi feladatait (tünetek felismerése, első tejsugarak vizsgálata, bimbófürösztés, különfejés, mintavétel stb.).  

Törekszik arra, hogy az állat egészségét megőrizze, probléma esetén mihamarabb észrevegye és

gyógyulása érdekében az összes szükséges lépést megtegye.

 

 

 

Orvossal együtt működve megőrzi az

állat egészségét, betegség esetén közreműködik felépülésében.

 

 

Ismeri a szarvasmarhák állatvédelmi és állatjóléti követelményeit.

 

 

Felismeri a kondicionális problémákat és jelzi azokat.

Magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy munkáját az állatok maximális jóllétének és védelmének elérése mellett végezze.  

 

Önállóan használja a vízellátási gépeket.

 

Ismeri a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát.

Képes elvégezni a szarvasmarha takarmányozását, életkor és laktációs állapot

alapján különbséget tenni.

 

Munkája végzése során ügyel a saját és munkatársai testi épségére.

 

Munkája során a környezetvédelmi előírások maximális betartására törekszik.

 

 

 

 

Rendelkezik a legfontosabb szarvasmarha fajták, és a szaporodásbiológiai ismeretekkel.

Munkája során képes biztonságosan kezelni az elektromos berendezéseket, a villanypásztor működtetésének ellenőrzését elvégezni. Önállóan tudja kezelni az állattartó telepen lévő elektromos főkapcsolót, képes az önálló áramtalanítására.  

 

 

 

 

Betartja az állattartó telepek érintés- és tűzvédelmi szabályokat.

 

 

 

 

 

Önállóan megkülönbözteti az egyes szarvasmarha fajtákat.

Ismeri az állattartó telepek vízellátási gépeinek típusait, használatukra vonatkozó előírásokat és szabályokat.  

 

Képes használni és karbantartani a vízellátás gépeit.

Ismeri a szennyvizek típusait: kommunális szennyvizek, csurgalék vizek, valamint fejőgép tisztítása, fertőtlenítése során keletkezett szennyvizek.  

 

Képes a különböző típusú szennyvizek előírás szerű kezelésére és ártalmatlanítására.

Rendelkezik az állattartó telepen keletkezett egyéb veszélyes hulladékok (biológiai és kémiai; gyógyszerek, állati tetemek, egyéb a berendezések működtetéséből fakadó anyagok) kezelésének, ártalmatlanításának ismeretével.  

 

Szükség esetén képes elsősegélyt nyújtani, újraélesztést megkezdeni. Veszély esetén értesíti a mentőket, illetékes személyeket.

Ismeri az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépek típusait, használatuk, karbantartásuk módját.
Ismeri a villanypásztor felépítését, a használatra vonatkozó biztonsági előírásokat és a állattartótelep árammentesítésének módját.

Ismeri az érintésvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.
Rendelkezik az állattartó telepekre vonatkozó munka- és balesetvédelmi ismeretekkel.
Ismeri az elsősegélynyújtás (újraélesztés) szabályait, módszereit.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A fejő- és tejkezelő gép kezelője olyan alapvető ismereteket sajátít el a képzés során, amelyek nélkül szakszerű gépi fejést nem tud ellátni. A szakszerű munkavégzéshez nélkülözhetetlenek a megfelelő munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi és állatvédelmi ismeretek, amelyeket a képzés során sajátít el a résztvevő, így képessé válik akár saját, akár más tulajdonában lévő kis és nagyüzemi állományban a fent megnevezett munka

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam egyéb információk

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

A Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Fejő- és tejkezelő gép kezelője
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00013-14-20 0 06 2
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2014-08-14

Jelentkezzen most!

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-01

A tejtermelő telep tartástechnológiai rendszere, üzemeltetési ismeretek
 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-02

Ellés, elletés, borjúnevelési és szaporodásbiológiai ismeretek tejtermelő telepen
SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-03 Fejési és tartástechnológiai gyakorlat

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

20 – Mezőgazdaság

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség

szakmai előképzettséghez nem kötött

Egészségügyi alkalmassági követelmények

szükséges, éspedig:

Zoonózistól való mentesség. Végtagok megléte, funkcióképessége, ujjak épsége, érzékszervek épsége

(visus), önálló gondolkodás, helyzetfelismerés képessége.

Előírt gyakorlati idő

nem szükséges

Egyéb feltételek

szükséges, éspedig: Betöltött 18. életév.

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A szakmai végzettség birtokában a fejő- és tejkezelő gép kezelője képes elvégezni a fejési munka- műveleteket, meghatározni, befolyásolni a nyerstej csíraszámát és szomatikus sejtszámát és megelőzni a tőgygyulladás kialakulását, annak bekövetkezése esetén gyógyítását. A szakmai végzettség megszerzésével az egyén alkalmazni tudja a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát. A végzettség birtokában a felnőtt képes megfelelően használni és tisztántartani a fejőberendezéseket és a tejkezelés további gépeit, az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépeket. A szakmai végzettség megszerzését követően az egyén képes közreműködni a vemhesség során, az elletésnél és az újszülött borjú ellátásánál, a föcstej kifejtésénél és itatásánál. Az egyén a szakmai végzettség megszerzését követően a megfelelő munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával és alkalmazásával képes a gazdasági állatok gondozására, az állattartás épületeinek és gépeinek használata és karbantartására, a fejőgép üzemeltetésére és tisztítási technológiájának végrehajtására.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

 

6121

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő Fejő, Fejőgulyás, Gépi fejő, Tejmester, Tejtermelő

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 50 100
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

A tejtermelő telep tartástechnológiai rendszere, üzemeltetési ismeretek

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 10 20
Elméleti képzés idő aránya (%) 70
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Ismeri a tőgy anatómiai felépítését, tejleadás idegi – hormonális szabályozásának előírásait, folyamatát.

 

 

Szakszerűen végez fejési munka-műveleteket.

Belátja, hogy tevékenységét a szarvasmarha és a tőgy minél magasabb szintű ismeretével tudja megfelelően kezelni.  

 

Önállóan ellátja a fejéshez, tejleadáshoz szükséges teendőket.

 

Ismeri a nyerstej csíraszámát és szomatikus sejtszámát befolyásoló tényezőket.

 

El tudja látni a fejőgumik állapotának ellenőrzését, fertőtlenítését és szükség szerinti cseréjét.

Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az állattartó telepek környezetvédelmi előírásait.  

A takarmányozás fázisait (mérés, összeállítás) önállóan látja el.

 

 

Ismeri a tőgygyulladások kialakulásának okait és jeleit, felosztását, kóroktanát, gyógyítását, és a prevenciós lehetőségeket.

Képes a tőgygyulladások elleni védekezési feladatok elvégzésére, alkalmazza a megelőzés napi feladatait (tünetek felismerése, első tejsugarak vizsgálata, bimbófürösztés, különfejés, mintavétel stb.).  

Törekszik arra, hogy az állat egészségét megőrizze, probléma esetén mihamarabb észrevegye és

gyógyulása érdekében az összes szükséges lépést megtegye.

 

 

 

Orvossal együtt működve megőrzi az

állat egészségét, betegség esetén közreműködik felépülésében.

 

 

Ismeri a szarvasmarhák állatvédelmi és állatjóléti követelményeit.

 

 

Felismeri a kondicionális problémákat és jelzi azokat.

Magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy munkáját az állatok maximális jóllétének és védelmének elérése mellett végezze.  

 

Önállóan használja a vízellátási gépeket.

 

Ismeri a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát.

Képes elvégezni a szarvasmarha takarmányozását, életkor és laktációs állapot

alapján különbséget tenni.

 

Munkája végzése során ügyel a saját és munkatársai testi épségére.

 

Munkája során a környezetvédelmi előírások maximális betartására törekszik.

 

 

 

 

Rendelkezik a legfontosabb szarvasmarha fajták, és a szaporodásbiológiai ismeretekkel.

Munkája során képes biztonságosan kezelni az elektromos berendezéseket, a villanypásztor működtetésének ellenőrzését elvégezni. Önállóan tudja kezelni az állattartó telepen lévő elektromos főkapcsolót, képes az önálló áramtalanítására.  

 

 

 

 

Betartja az állattartó telepek érintés- és tűzvédelmi szabályokat.

 

 

 

 

 

Önállóan megkülönbözteti az egyes szarvasmarha fajtákat.

Ismeri az állattartó telepek vízellátási gépeinek típusait, használatukra vonatkozó előírásokat és szabályokat.  

 

Képes használni és karbantartani a vízellátás gépeit.

Ismeri a szennyvizek típusait: kommunális szennyvizek, csurgalék vizek, valamint fejőgép tisztítása, fertőtlenítése során keletkezett szennyvizek.  

 

Képes a különböző típusú szennyvizek előírás szerű kezelésére és ártalmatlanítására.

Rendelkezik az állattartó telepen keletkezett egyéb veszélyes hulladékok (biológiai és kémiai; gyógyszerek, állati tetemek, egyéb a berendezések működtetéséből fakadó anyagok) kezelésének, ártalmatlanításának ismeretével.  

 

Szükség esetén képes elsősegélyt nyújtani, újraélesztést megkezdeni. Veszély esetén értesíti a mentőket, illetékes személyeket.

Ismeri az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépek típusait, használatuk, karbantartásuk módját.
Ismeri a villanypásztor felépítését, a használatra vonatkozó biztonsági előírásokat és a állattartótelep árammentesítésének módját.

Ismeri az érintésvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.
Rendelkezik az állattartó telepekre vonatkozó munka- és balesetvédelmi ismeretekkel.
Ismeri az elsősegélynyújtás (újraélesztés) szabályait, módszereit.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A fejő- és tejkezelő gép kezelője olyan alapvető ismereteket sajátít el a képzés során, amelyek nélkül szakszerű gépi fejést nem tud ellátni. A szakszerű munkavégzéshez nélkülözhetetlenek a megfelelő munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi és állatvédelmi ismeretek, amelyeket a képzés során sajátít el a résztvevő, így képessé válik akár saját, akár más tulajdonában lévő kis és nagyüzemi állományban a fent megnevezett munka

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam egyéb információk

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

A Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.